Sitemizi yeniliyoruz. / Our web site is under construction

Web sitemizi yenilediğimizde bildirim almak için mail listemize kaydolun. / Sign up to our mailing list to receive notification when we renew our website.

Subscribe to our mailing list

* indicates required

Hakkımızda / About Us.

Yaşama Dair Vakıf (YADA), 'bilgi' ile 'toplum' arasında köprü olma vizyonu ile 2005 yılında kuruldu. YADA, toplumsal yaşamın farklı alanlarına ilişkin bilgi üretmeyi ve bunları uygulamaya dönüştürmeyi amaçlıyor. Türkiye'nin sivil toplum dünyasına yeni bilgiler, yaklaşımlar ve uygulama modelleri ile katkıda bulunmak üzere faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. --- Yaşama Dair Vakıf (YADA Foundation) was founded in 2005 with a vision of building bridges between “knowledge” and “society”. YADA aims to produce knowledge regarding the different aspects of social life and convert this knowledge into application. We continue our activities in order to contribute to Turkey's civil society scene with new approaches and innovative implementation methods.

Araştırmalar / Researches

YADA Araştırma ekibi, üniversiteler, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, özel şirketler, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları işbirliği ile çeşitli araştırma projeleri tasarlıyor ve yürütüyor. YADA’nın öncelik verdiği araştırma alanları: • Türkiye’de sivil toplum kültürünün yapısı ve sivil toplum kuruluşlarının durumu, • Sivil toplumun; toplum, yerel yönetimler ve hükümet kurumları nezdinde itibarı ve sivil topluma duyulan güvene ilişkin stratejik araştırmalar, • Gençlik, erkeklik, ayrımcılık gibi toplumsal gündemde yer edinmiş konular ile ilgili araştırmalar, • İzleme-Değerlendirme, Paydaş Analizi ve Etki Değerlendirme çalışmaları. --- YADA research team designs and conducts various research projects in cooperation with universities, European Union, United Nations, private companies, public institutions and non-governmental organizations. YADA's research areas of priority: • structure and status of civil society organizations of the civil society culture in Turkey, • Civil society; strategic research on credibility and trust in civil society before society, local governments and government institutions, • Research on issues that take place in the social agenda such as youth, masculinity and discrimination, • Monitoring-Evaluation, Stakeholder Analysis and Impact Assessment.

Projeler/Projects

Araştırma projeleriyle ürettiği bilgiyi uygulanabilir ve sürdürülebilir projelere dönüştürmeyi amaçlayan YADA, bu amaç doğrultusunda bugüne kadar Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, büyükelçilikler, uluslararası, ulusal ve yerel sivil toplum kuruluşları ve özel şirketler işbirliği ile 16 projeyi uygulamaya geçirdi. YADA, bu projelerde tasarım ve yürütücülük üstlendiği gibi, izleme-değerlendirme süreçlerinde de görevler aldı ve projelerin yerel sivil toplum kuruluşları tarafından uygulamaya geçirilmesini sağladı. Farklı toplumsal ve çevresel ihtiyaçlar doğrultusunda yerel sivil toplum kuruluşlarının kapasite artırımını hedefleyen YADA, her yıl bu kuruluşlar ile proje tasarımları yapmak üzere atölye çalışmaları düzenliyor ve bu projelerin uygulamaya geçmesini sağlıyor. --- YADA, which aims to transform the knowledge produced by research projects into viable and sustainable projects, has implemented 16 projects with the cooperation of European Union, United Nations, embassies, international, national and local NGOs and private companies. YADA has undertaken design and executive roles in these projects and has also taken part in monitoring and evaluation processes and implemented projects by local non-governmental organizations. YADA, which aims to increase the capacity of local non-governmental organizations in line with different social and environmental needs, organizes workshops to make project designs with these organizations every year and ensures that these projects are implemented.

Kapasite Artırma Çalışmaları / Capacity Building Activities

YADA; bugüne kadar sivil toplum alanında yürüttüğü araştırma projeleri, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yürüttüğü projelerin izleme-değerlendirme çalışmaları, uluslararası, ulusal ve yerel STK'lar ile yürüttüğü proje uygulamaları ile sivil toplum alanında önemli bir birikim oluşturdu ve bu birikimi çeşitli sivil toplum kuruluşlarının uygulamalarına taşımayı amaç edindi. YADA, farklı toplumsal ve çevresel ihtiyaçlara yönelik yeni sivil toplum kuruluşlarının kurulmasına ve mevcut STK'ların kapasitelerinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla her yıl çeşitli STK'lar ve gençlik gruplarıyla atölye çalışmaları düzenliyor, proje tasarımları gerçekleştiriyor ve bu projelerin uygulamaya geçmesini sağlıyor. Ayrıca, her yıl Hayata Artı Gençlik Programı kapsamında yerel STK'ların ve gençlerin kapasite gelişimine katkıda bulunmak üzere atölye çalışmaları ve izleme-değerlendirme faaliyetleri gerçekleştiren YADA, bugüne kadar 8 STK'nın kurulmasına öncülük etti. --- YADA contributes to the field of civil society by implementing research projects, doing monitoring and evaluation studies for various NGOs. Carrying out projects in cooperation with international, national and local NGOs and sharing its own experiences with various NGOs to improve their implementations are the goals. YADA organizes workshops, designs projects and implements these projects each year with the intention of increasing the capacity of the NGOs. To respond to the new and different social and environmental needs of NGOs, YADA organizes workshops and monitoring–evaluation activities. Contributing to the capacity of the youth and the local NGOs within the scope of “Life Plus” Youth Program is another goal of YADA. Up to date YADA played a leading role in establishing 8 NGOs.

İzleme ve Etki Değerlendirme / Monitoring and Impact Assessment

YADA, uzun yıllardır hem sivil toplum kuruluşları için hem de karar vericiler için izleme ve etki / sosyal etki değerlendirme çalışmaları yürütmektedir. Bunlara örnek olarak YADA, 2005-2009 yılları arasında Sivil Toplum Geliştirme Merkezi’nin (STGM) izleme değerlendirme çalışmalarını yaptı ve 2005’ten itibaren Hayata Artı Gençlik Programı’nın izleme-değerlendirme çalışmalarını yürüttü. --- For many years, YADA has been conducting monitoring and impact / social impact assessment studies for both non-governmental organizations and decision-makers. YADA carried out the monitoring studies of the Civil Society Development Center (STGM) between 2005 and 2009 and carried out the follow-up studies of the Life Plus Youth Program since 2005.

Adres / Address.

Salacak Mah. Şerifbey Çeşmesi Sok.
No:27/2 Üsküdar
İstanbul

Telefon Numaraları / Phone Numbers.

Telefon/Phone: 0216 545 1567
Fax: 0216 326 7697

E-posta/Emails.

irtibat@yada.org.tr