YAYINLAR

Diyalog İzleme Araştırması

Avrupa Birliği tarafından desteklenen “Sivil Diyaloğun Geliştirilmesi ve İzlenmesi” projesi kapsamında gerçekleştirilen Diyalog İzleme Araştırması ile; Diyalog Haritalama Araştırmasının işaret ettiği farklılaşma alanlarına temas eden 6 proje seçildi ve bu projelerdeki diyalog ve iş birliği süreçleri derinlemesine incelendi. Raporda yer alan araştırma sonuçlarını, belirlenen 6 proje ve oluşumlarda aktif roller üstlenen 30 proje yürütücüsü ile […]

2021
Diyalog İzleme Araştırması

STK’ların Ulusal Medyadaki Temsili Medya Analizi

Avrupa Birliği tarafından desteklenen “Sivil Diyaloğun Güçlenmesi” projesi kapsamında yapılan “STK’ların Ulusal Medyadaki Temsili: Medya Analizi” araştırması ile, Türkiye’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının ulusal medyada ne kadar görünür oldukları, sivil toplum haberlerinin genel görünümünün nasıl olduğu, hangi etkinlik ve haber türünün görünürlük anlamında öne çıktığını, hangi sivil toplum örgütünün faaliyet alanı ve sivil topografya […]

2021
STK’ların Ulusal Medyadaki Temsili Medya Analizi

Çevrim İçi Diyalog ve Müzakere Rehberi

Avrupa Birliği tarafından desteklenen Sivil Diyaloğun Güçlenmesi projesi kapsamında hazırladığımız Çevrim İçi Diyalog ve Müzakere rehberiyle pandeminin getirdiği zorlu süreç içinde mevcut durumun yarattığı değişimi anlamayı; pandeminin, sivil toplumun kendi arasında ve diğer paydaşlarla kurduğu diyalogda ne gibi imkân ve bariyerler oluşturduğunu ortaya koymayı amaçladık. Çevrim içi yöntemler ve araçların yer aldığı bir rehber olmanın […]

2021
Çevrim İçi Diyalog ve Müzakere Rehberi

Diyalog Haritalama Araştırması

YADA Vakfı’nın 2018-2021 yılları arasında yürüttüğü Avrupa Birliği tarafından desteklenen Sivil Diyaloğun Geliştirilmesi ve İzlenmesi Projesi ile STK’ların politika oluşturma süreçlerine demokratik katılımlarına katkıda bulunmak ve toplumun çeşitliliğini gözeterek STK-kamu-özel sektör diyaloğunu ve ilişkilerini geliştirmek hedeflendi. Proje kapsamda yapılan Diyalog Haritalama Araştırmasıyla sivil toplum-kamu-özel sektör arasındaki diyaloğun haritasının çıkarılması, bu alandaki diyalog boşluklarının ortaya konması, bu boşlukların […]

2021
Diyalog Haritalama Araştırması

Sivil Toplumun Medyadaki Görünürlüğü Analizi

YADA Vakfı’nın 2018-2020 yılları arasında Birleşmiş Milletler Demokrasi Fonu (UNDEF) desteğiyle yürüttüğü “Türkiye’de Sivil Toplum Diyaloğunun Güçlendirilmesi” projesi ile Türkiye’deki farklı kimlik ve kökenden gelen sivil toplum kuruluşları arasında diyalog kurulması ve olası işbirlikleri için yeni mekanizmalar oluşturulmasına katkıda bulunmak hedeflendi. Proje kapsamında yapılan Sivil Toplumun Medyadaki Görünürlüğü Araştırması ile Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının, bu […]

2020
Sivil Toplumun Medyadaki Görünürlüğü Analizi

Kürt Gençler ’20: Benzerlikler, Farklar, Değişimler

İngiltere Büyükelçiliği ve Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nin desteğiyle, Kürt Çalışmaları Merkezi ve Rawest Araştırma ile yürüttüğümüz araştırma Kürt Gençler ’20: Benzerlikler, Farklar, Değişimler Raporu yayımlandı. Türkiye gençliğinin önemli bir kısmını oluşturan Kürt gençler hem Kürt siyasetinin hem de genelde Türkiye siyasetinin dönüşümünde kilit bir rol oynuyor. Mevcut çalışma, Türkiyeli Kürt gençlerin ve genç […]

2020
Kürt Gençler ’20: Benzerlikler, Farklar, Değişimler

Türkiye ve Fransa’da Çokkültürlülük: Bir Arada Yaşam Birlikte Mümkün mü?

Avrupa Birliği tarafından desteklenen, AB Bașkanlığı tarafından uygulanan Sivil Toplum Diyaloğu V Programı kapsamında Fransa’da faaliyet gösteren AMSED (Migration Association, Solidarity and Exchanges for Application Platform) kuruluşuyla birlikte yürüttüğümüz “Türkiye ve AB’de Sivil Toplum Kuruluşlarının Çokkültürlülük Yaklaşımının Güçlendirilmesi” projesi kapsamında bir haritalama çalışması gerçekleştirdik: “Türkiye ve Fransa’da Çokkültürlülük: Bir Arada Yaşam Birlikte Mümkün mü?”.

2020
Türkiye ve Fransa’da Çokkültürlülük: Bir Arada Yaşam Birlikte Mümkün mü?

Türkiye’de Yaşlılık Tahayyülleri ve Pratikleri Araştırması

YADA’nın AvivaSA desteğiyle ve Doç. Dr. Özgür Arun’un akademik danışmanlığıyla 2018 yılının son çeyreğinde başladığı “Türkiye’de Yaşlılık Tahayyülleri ve Praktikleri Araştırması”yla Türkiye’deki orta yaş ve yaşlı nüfusun; yaşlılığı nasıl tarif ettiği ve nasıl tahayyül ettiği gibi sorularla yaşlılık algısını ortaya koymak, yaşlılık tecrübeleri, planları, yatırımları, potansiyelleri ve gündelik yaşam tecrübeleri gibi konulara odaklanarak olgusal durumu […]

2019
Türkiye’de Yaşlılık Tahayyülleri ve Pratikleri Araştırması

STK’lar için Diyalog Rehberi: Metotlar ve Konu Bazlı Yaklaşım

Bu rehber, YADA Vakfı’nın odaklandığı iki sorun alanına yönelik deneyimlerini derlemek ve sivil toplum kuruluşlarıyla paylaşmak üzere hazırlandı. Rehber, sivil toplum kuruluşları arası diyaloga yönelik “konu bazlı” bir yaklaşım öneriyor. Bu yaklaşımın temelinde, kurumların dünya görüşlerinin kısıtında kalmadan, çözmeye çalıştıkları ortak bir mesele etrafında, konunun sınırlarında kalarak konuşabilme, müzakere edebilme becerisini geliştirmek yatıyor.

2019
STK’lar için Diyalog Rehberi: Metotlar ve Konu Bazlı Yaklaşım

Kadınların Siyaset Algısı Araştırması

Türkiye örnekleminde kadınlarla gerçekleştirilen çalışmada, kadınların siyaset kavramına ve siyasete ilişkin kavramlara bakışları, gündelik hayatlarında ve güncel politika bağlamında karar alma süreçlerine katılımına yönelik algılarına yönelik analizlerin paylaşılması hedeflendi.

2019
Kadınların Siyaset Algısı Araştırması

Sivil Toplum Kuruluşları için Sosyal Etki Rehberi

Sivil Toplum Kuruluşları için Sosyal Etki Rehberi, YADA tarafından, İsveç Konsolosluğu’nun desteği ile yürütülen “Increasing the Advocacy Capacities of Women’s CSOs (Kadın Odaklı STK’ların Savunuculuk Kapasitelerinin Artırılması)” Projesi kapsamında kaleme alındı. Rehber, proje kapsamında toplumsal cinsiyet odaklı sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilen “STK’lar için Sosyal Etki, Savunuculuk ve İletişim Programı” başlıklı atölye ve danışmanlık serisinin […]

2019
Sivil Toplum Kuruluşları için Sosyal Etki Rehberi

Toplumsal Cinsiyete Dayalı Ayrımcı Olan Toplumsal Norm ve Tutumların Değişmesi için Savunuculuk İnisiyatiflerinin ve Araçlarının Değerlendirmesi (Assessment of Advocacy Initiatives and Tools for Changing Gender Discriminatory Social Norms and Attitudes)

Bu proje, BM Kadın Birimi (UN Women) tarafından AB’nin desteğiyle gerçekleştirilen “Implementing Norms, Changing Minds” programı kapsamında gerçekleştirildi. Arnavutluk, Bosna-Hersek, Makedonya, Karadağ, Kosova, Sırbistan ve Türkiye’de cinsiyet eşitliği ve kadınlara yönelik şiddet konularındaki girişimlerin araçlarını ve etkinliklerini tespit etmek ve bunların etkililiğini ölçmeyi amaçlayan proje kapsamında, projeler bazında sosyal etki değerlendirmesi yapılarak ve raporlanarak ilerleyen […]

2018
Toplumsal Cinsiyete Dayalı Ayrımcı Olan Toplumsal Norm ve Tutumların Değişmesi için Savunuculuk İnisiyatiflerinin ve Araçlarının Değerlendirmesi (Assessment of Advocacy Initiatives and Tools for Changing Gender Discriminatory Social Norms and Attitudes)

15 Temmuz’dan Bugüne Alevilerin Gündemi

Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Derneği (PODEM) tarafından yürütülen ve YADA tarafından gerçekleştirilen araştırma, PODEM’in toplumun farklı kesimlerinin 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında yaşanan gelişmeleri nasıl değerlendirdiğini anlamayı hedefleyen projesi çerçevesinde Aleviler nezdinde bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışmanın amacı Alevilerin 15 Temmuz darbe girişiminden, 2017 Nisan ayında gerçekleştirilen Anayasa referandumuna uzanan süreçteki hissiyatlarını, anayasa değişikliğine […]

2018
15 Temmuz’dan Bugüne Alevilerin Gündemi

Next Generation: Türkiye’deki gençlerin sesi Araştırması

British Council tarafından tüm dünyada yürütülen Next Generation araştırma serisi kapsamında, Gelecek Daha Net (GDN) Gençlik Platformu ile işbirliği yaparak Next Generation Türkiye araştırması gerçekleştirildi. Türkiye’deki gençlerin çeşitliliğine ve seslerinin duyulmasına hassasiyet gösteren bu araştırma, Türkiye gençliğinin ortak noktalarını ve onları birbirlerinden ayıran unsurları açığa çıkarmayı amaçladı. Verilerin toplanmasında 12 şehirde yürütülen Türkiye temsili bir […]

2017
Next Generation: Türkiye’deki gençlerin sesi Araştırması

Eğitimde Çoğulculuk ve İnanç Özgürlüğü: Yetişkinlerin ve Çocukların Gözünden Okullarda Din Dersleri ve Dinin Görünümleri

Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Merkezi (PODEM) tarafından yürütülen Eğitimde Çoğulculuk ve İnanç Özgürlüğü araştırma projesi kapsamında eğitim sisteminde çoğulculuk ve inanç özgürlüğü konularında farklı kesim ve inanç gruplarından ebeveynlerin taleplerine yönelik güncel bir kaynak oluşturulması ve bu taleplerin insan hakları hukukuyla ilişkisine dair farkındalık yaratılması hedeflendi. Farklı toplumsal kesimlerden, çocukları ortaöğretimde okuyan ebeveynlerle görüşülerek, […]

2017
Eğitimde Çoğulculuk ve İnanç Özgürlüğü: Yetişkinlerin ve Çocukların Gözünden Okullarda Din Dersleri ve Dinin Görünümleri

Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) Uygulama Rehberi

WEPs Uygulama Rehberi, özel sektör kurumlarına iş yerlerinde ve faaliyet gösterdikleri alanlarda kadının güçlenmesi konusunda yapacakları çalışmalarda yol göstermeyi amaçladı. UN Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu Türkiye’deki özel sektör kurumlarının prensipleri hayata geçirmelerini kolaylaştırmak üzere yol gösterici bir uygulama rehberi hazırlanmasına karar vermiş ve bu amaçla WEPs Uygulama Rehberi Hazırlama Ekibi’ni oluşturdu. Bu […]

2017
Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) Uygulama Rehberi

Batı Balkan ülkeleri ve Türkiye’de STK’lar Arasında Sosyal Girişimcilik ve Kendini Finanse Etme

Avrupa Birliği Sivil Toplum Hizmetleri ve Medya Programı 2014-2015 tarafından desteklenen bölgesel bir proje olan Smart Start kapsamında, YADA Vakfı tarafından Batı Balkan ülkeleri ve Türkiye’de STK’lar Arasında Sosyal Girişimcilik ve Kendini Finanse Etme alanlarında bir araştırma yapılarak, mevcut durum ortaya kondu ve bulgular doğrultusunda öneriler geliştirildi.

2017
Batı Balkan ülkeleri ve Türkiye’de STK’lar Arasında Sosyal Girişimcilik ve Kendini Finanse Etme

Erkeklik ve Babalık Halleri Araştırması

AÇEV iş birliğinde yürütülen araştırma, toplumdaki hakim “babalık” ve “erkeklik” algısını ortaya çıkarmak ve farklı babalık kategorilerini tanımlayarak her birine özgü özellikleri tarif etmek amacıyla yürütüldü. Araştırma iki farklı safhadan oluştu. Bunlardan ilki olan Sanal Etnografi safhasında internet üzerinden “erkeklik” ve “babalık” odaklı söylem analizi gerçekleştirildi. Çalışmanın Algı Araştırması safhasında ise babalar ve annelerin katıldığı […]

2016
Erkeklik ve Babalık Halleri Araştırması

Verilerle Sivil Toplum Kuruluşları

Avrupa Birliği tarafından desteklenen, Türkiye’de Sivil Toplumun Gelişimi ve Sivil Toplum Kamu İşbirliğinin Güçlendirilmesi projesi kapsamında yapılan araştırmada; Türkiye’de STK’ların mevcut durumuna ilişkin veri ve değerlendirmeler; STK’ların ana akım medyada temsil biçimleri, STK’ların halkla ilişkiler ve iletişim deneyimleri, kamu kuruluşlarının sivil topluma ilişkin algı ve değerlendirmeleri, toplumun STK’lara yaklaşımı, STK temsilcilerinin sivil toplum dünyası algıları […]

2016
Verilerle Sivil Toplum Kuruluşları

Sivil Konuşmalar

Kitap, 2015 yılında gerçekleşen Sivil Konuşmalar etkinliğinden yola çıkılarak kaleme alındı. Kitapta dört bölüm bulunuyor: STK’lara katılım, Hem yurttaşların hem de kamu yöneticilerinin STK algılarındaki meşruiyet kaynağı, Sivil toplum-siyaset ilişkisi ve Diyalog. Bu kitapta bu dört başlık altında katılımcılara sorulan sorulara alınan cevaplardan oluşan bir tartışma yer alıyor.

2015
Sivil Konuşmalar

Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Algı ve Yaklaşımlar

Türkiye’de genelde sivil toplumun ve özelde sivil toplum kuruluşlarının toplumun farklı kesimleri tarafından nasıl algılandığının, hangi kavramlarla bir arada düşünüldüğünün, hangi yargı ve önyargılarla anıldığının ortaya konulması, Yaşama Dair Vakıf’ın STK’lar üzerine gerçekleştirdiği araştırmaların amaçlarından biri oldu. Bu ciltte bu araştırmaların ortaya koyduğu bulgularla STK’ların toplum ve kamu yöneticileri tarafından nasıl algılandıklarını, STK’ların etki düzeylerini […]

2015
Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Algı ve Yaklaşımlar

Kürt Seçmenlerin Oy Verme Dinamikleri Kuzeydoğu-Ortadoğu ve Güneydoğu Anadolu Alt Bölgelerinde Seçmenlerin Siyasal Tercihlerinin Sosyolojik Analizi

2015 Ocak ayında tamamlanan araştırma, Kürt nüfusunun yoğun olduğu illeri kapsayan, Türkiye’nin geri kalanından oy dağılımı bakımından son iki genel seçimde kalıcı biçimde farklılaşan bir alanın seçmenlerinin kimlere oy verdiğini, oy verirken ne düşünerek ve ne tür gerekçelerle, hangi taleplerle, motivasyonlarla hareket ettiğini konu ediyor.

2015
Kürt Seçmenlerin Oy Verme Dinamikleri Kuzeydoğu-Ortadoğu ve Güneydoğu Anadolu Alt Bölgelerinde Seçmenlerin Siyasal Tercihlerinin Sosyolojik Analizi

Türkiye’de STK’ların Halkla İlişkiler Deneyimi: Algı, Yaklaşım ve Uygulamalar

TÜBİTAK 1001 tarafından desteklenen bu çalışma, Kasım 2012-Mayıs 2014 arasında Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü bünyesinde gerçekleştirildi. “Türkiye’de STK’ların Halkla İlişkiler Deneyimi: Algı, Yaklaşım ve Uygulamalar” adını taşıyan bu çalışmanın konusu, Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının (STK) çevreleriyle ve paydaşlarıyla yürüttüğü iletişim, özellikle de halkla ilişkiler etkinlikleri. Araştırma, sivil toplum kuruluşlarının halkla […]

2014
Türkiye’de STK’ların Halkla İlişkiler Deneyimi: Algı, Yaklaşım ve Uygulamalar

Sivil Toplum Kuruluşları için İtibar Yönetimi

Türkiye’de Sivil Toplumun Gelişimi ve Sivil Toplum Kamu İş Birliğinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında kaleme alınan bu raporda elde edilen veriler; sivil toplum kuruluşlarının itibarı: sivil toplum kuruluşlarına yönelik algı ve yaklaşımlar, itibar ve iş birliği yönetimi başlıkları altında paylaşıldı.

2015
Sivil Toplum Kuruluşları için İtibar Yönetimi

Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Algı ve Yaklaşımlar

Avrupa Birliği tarafından desteklenen, Türkiye’de Sivil Toplumun Gelişimi ve Sivil Toplum Kamu İşbirliğinin Güçlendirilmesi projesi kapsamında yapılan araştırmada kamu kuruluşu üst düzey yöneticilerinin kamu-STK diyaloğu hakkındaki görüşlerine odaklanarak Türkiye’de; STK’ların itibarına etki eden faktörleri, STK-kamu diyaloğu önündeki engelleri, STK-kamu diyaloğunu güçlendirmek için yapılması gerekenleri belirlemek hedeflendi. Kamu kuruluşları yöneticilerinin konu hakkındaki görüşleri, STK ve toplum […]

2014
Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Algı ve Yaklaşımlar

Türkiye’de Gönüllü Kuruluşların Sivil Topoğrafyası

TÜBİTAK 1001 Araştırma Projeleri programı tarafından desteklenen “Türkiye’de Gönüllü Kuruluşların Sivil Topoğrafyası” çalışma, 2010-2012 yılları arasında İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü bünyesinde gerçekleştirildi. Çalışmanın amacı Türkiye’de gönüllü kuruluşları (dernekler ve vakıflar) niteliksel olarak tasvir edecek ve bu nitelikleri ölçümleyebilecek araçlar geliştirmekti. Araştırma bu göstergeleri ve araçları kadın, engelli, çevre ve gençlik temaları altında çalışan gönüllü […]

2012
Türkiye’de Gönüllü Kuruluşların Sivil Topoğrafyası

Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için 10 Yıl: “Haydi Kızlar Okula” Kampanyasının Serüveni ve Öğrettikleri

Bu yayında “Haydi Kızlar Okula!” kampanyasının on yıla yaklaşan hikayesi anlatıldı. Kampanyanın Türkiye eğitim sisteminde toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin durumu nasıl algıladığı, nasıl tasarlandığı ve stratejisinin nasıl oluşturulduğu, bu stratejinin uygulamada nasıl dönüştüğü, merkezi teşkilat ve yerel teşkilatta neler yaşandığı ve kurumsallaşma döneminde atılan adımlar, eleştirel ve bütüncül bir yaklaşımla betimlendi. Bu betimleyici analizin amacı, […]

2011
Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için 10 Yıl: “Haydi Kızlar Okula” Kampanyasının Serüveni ve Öğrettikleri

Çevre Projelerinde Toplumsal Etki Rehberi

Bu rehberde, çevre projelerinin toplumla kurdukları temasları, yaşadıkları sorunları, bu sorunlar üzerine aldıkları tedbirleri ve bir çevre projesinin yaratabileceği toplumsal etkileri konu edildi.

2009
Çevre Projelerinde Toplumsal Etki Rehberi

Türkiye’de Gönüllü Kuruluşlarda Sivil Toplum Kültürü

TUBİTAK 1001 Araştırma Projeleri programı tarafından desteklenen bu çalışma, 2007-2009 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü bünyesinde gerçekleştirildi. “Türkiye’de Gönüllü Kuruluşlarda Sivil Toplum Kültürü” başlığını taşıyan çalışma, Türkiye’de dernek, vakıf, kooperatif gibi statülerle kurulmuş “Gönüllü Kuruluşların” ve yöneticilerinin profilini resmetmeyi hedefledi. Bununla birlikte çalışma, Gönüllü Kuruluşların yönelimlerine ve kuruluşlarındaki rollere odaklanan ‘sivil topoğrafya’ […]

2009
Türkiye’de Gönüllü Kuruluşlarda Sivil Toplum Kültürü

Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Üçgeni: Şirketler

Bu çalışma Ekim 2007-Şubat 2009 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü bünyesinde gerçekleştirildi ve TÜBİTAK tarafından desteklendi. Kurumsal sosyal sorumluluk konusunda toplumu, sivil toplum kuruluşlarını ve şirketleri kapsamına dahil eden keşfedici bir çalışma olma özelliğini taşıyor. Araştırmanın konusu Türkiye toplumunun kurumsal sosyal sorumluluk algısı ve şirketlerin ve STK’ların KSS uygulamalarına yönelik stratejileri, […]

2009
Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Üçgeni: Şirketler

Lüleburgaz Sivil Toplum Kuruluşları Araştırması

Lüleburgaz Belediyesi için yapılan bu çalışmada YADA, şehirdeki sivil toplumun güçlü ve zayıf yanlarını ortaya çıkaran; mevcut dernek, vakıf ve diğer sivil toplum kuruluşlarının altyapı, faaliyet ve diğer kapasitelerini değerlendiren bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırma sonunda şehirdeki sivil hayatın zenginleştirilmesi ve güçlendirilmesi için atılabilecek adımları tasarlamak üzere strateji önerileri üretti.

2008
Lüleburgaz Sivil Toplum Kuruluşları Araştırması

Gençlik Halleri Araştırması

YADA, UNDP’nin 2008 yılı Gençlik konulu İnsani Kalkınma Raporu’nu desteklemek üzere, Türkiye nüfusunu temsil eden bir örneklemle bu araştırmayı uyguladı. Araştırmanın amacı; Türkiye gençliğinin sosyo-demografik ve sosyo-ekonomik durumunu; gençlerin eğitim, sosyal çevre, çalışma hayatlarında karşılaştıkları fırsatları, engelleri; sahip oldukları olanakları ve sosyalleşme tecrübelerini incelemekti. Araştırma sonuçları raporun ana eksenini oluştururken, gençlik konusunda faaliyet gösteren kamu […]

2007
Gençlik Halleri Araştırması

Sivil Toplum Kuruluşları: İhtiyaçlar ve Sınırlılıklar

Bu rapor, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, temsilcileri, üyeleri ve gönüllüleri ile yapılmış olan kapsamlı birebir görüşmeler ve odak grup toplantıları yoluyla elde edilen verilere dayanıyor. Raporda Türkiye’de STK’ların durumu, Altyapı Gönüllü ağlar/kadrolar ve üyeler Devletle olan ilişkiler STK’lardaki örgüt içi ilişkiler STK’ların birbirleriyle olan ilişkileri Hedef gruplarla ve toplumun geri kalanıyla ilişkiler Medyayla ilişkiler STK’ların […]

2005
Sivil Toplum Kuruluşları: İhtiyaçlar ve Sınırlılıklar

Özel Sektör Maden İşçilerinin Sosyal ve Ekonomik Durumlarının Belirlenmesi

2005 yılında AB Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Girişimi Mikro Proje Programı çerçevesinde desteklenen ve Türkiye Devrimci Maden Arama ve İşletme İşçileri Sendikası (Dev Maden Sen) tarafından yürütülen daha geniş çaplı bir proje çerçevesinde YADA, sektör işçilerinin sosyal ve ekonomik durumlarını ortaya çıkarmayı amaçlayan bir alan araştırması yaptı.

2005
Özel Sektör Maden İşçilerinin Sosyal ve Ekonomik Durumlarının Belirlenmesi

Bizi Takip Edin